x
Wyszukaj w serwisie
x

Festiwal Piosenki z Serduszkiem 2022 regulamin

Zapraszamy na XXI Festiwal Piosenki z Serduszkiem

PDFXXI Festiwal Piosenki z Serduszkiem regulamin.pdf (246,78KB)

DOCXKarta zgłoszeń XXI Festiwal Piosenki z Serduszkiem.docx (8,48KB)

 

XXI FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM”

TUŁOWICE 15 lutego 2022r.

 

ORGANIZATOR

Tułowicki Ośrodek Kultury

ul. Porcelanowa 8

49-130 Tułowice

 

2. CEL IMPREZY

Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów

w ramach tematyki piosenek o miłości. Festiwal związany jest z „WALENTYNKAMI”.

 

3. MIEJSCE I TERMIN

Sala widowiskowa Tułowickiego Ośrodka Kultury, ul. Porcelanowa 6

15 lutego 2022r. (wtorek)

godz. 930 - rozpoczęcie przesłuchań konkursowych

W sytuacji wprowadzenia zaostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu, związanych z covid-19 festiwal może być przeniesiony na inny termin lub zostać odwołany.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

prawo do uczestnictwa mają wykonawcy, którzy zostaną zgłoszeni w wyznaczonym przez organizatora terminie

zgłoszenia na podstawie poprawnie wypełnionych, podpisanych kart - załącznik nr 1 (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny) należy dokonywać pocztą, internetem (skan wypełnionej i podpisanej karty) na adres:

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice, tel. 774600672, e-mail tokstudio@tulowice.pl

ostateczny termin zgłoszeń 9 lutego 2022r do godz. 1300

karty zgłoszeń do pobrania na http://tok.tulowice.pl/275/145/festiwal-piosenki-z-serduszkiem-2022.html

listy wykonawców zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej i FB organizatora w dniu 10 lutego 2022r.o godzinie 1600

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną, w tym roku nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych. Z tej samej przyczyny prosimy również o ograniczenie delegacji z poszczególnych miejsc do niezbędnego minimum (jeden opiekun dla kilku wykonawców)

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim, z podkładem na płycie CD, pendrivie lub przy akompaniamencie (do dwóch instrumentów), który prezentują w konkursie. Organizator wprowadza ograniczenie liczby uczestników konkursu do 32 wykonawców – o zakwalifikowaniu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości rozszerzenia listy uczestników. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej w poszczególnych kategoriach. Dany wykonawca nie może ponownie wykonywać utworów, które prezentował w poprzednich edycjach festiwalu

 

6. KATEGORIE

Kategoria 1 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl.1-3 i młodsi, roczniki 2012 i późniejsze, również dzieci w wieku przedszkolnym))

Kategoria 2 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 4-6 roczniki 2009-2011)

Kategoria 3 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 7-8, roczniki 2007-2008)

Kategoria 4 - soliści (ponadpodstawowe i starsi, nie przekraczający 24 roku życia, roczniki 1997-2006)

Jedną placówkę w danej kategorii może reprezentować tylko jeden wykonawca.

 

7. OCENA

Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:

dobór repertuaru do wieku wykonawcy i tematyki festiwalu (tematyka nie będzie brana pod uwagę jedynie w Kategorii 1)

stopień trudności, technikę, poprawność wykonania, interpretację utworu

wyraz artystyczny, z zaakcentowaniem motywu przewodniego festiwalu (np. w stroju i elementach występu)

Jury w wyniku oceny prezentowanych utworów przyznaje miejsca, wyróżnienia i nagrody w poszczególnych kategoriach

 

8. INFORMACJE TECHNICZNE

Organizatorzy konkursu zapewniają:

nagłośnienie z obsługą, odtwarzacz CD/mp3

wykonawcy dostarczają podkłady muzyczne na płycie CD lub pendrivie

płyta CD: format AUDIO CD (podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z tytułem utworu, z nagranym tylko jednym utworem wykonywanym w festiwalu),

pendrive: format FAT 32, zapisany na nim tylko jeden podkład do wykonywanego utworu, bezpośrednio na pendrivie bez folderu

UWAGA!!! nie odtwarzamy podkładów z odtwarzaczy mp3, mp4, telefonów, laptopów, tabletów i innych tego typu urządzeń, będziemy tego bardzo przestrzegać, więc prosimy o rzetelne podejście do tematu

wyklucza się stosowanie playbacków

 

9. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

W dniu festiwalu zgłoszenia nie będą przyjmowane

W dniu festiwalu każdy uczestnik ma obowiązek potwierdzenia swojego przybycia w sekretariacie festiwalu, gdzie okazuje ważny dokument potwierdzający tożsamość i rok urodzenia (legitymacja uczniowska, studencka lub inny)

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator wraz z Jury

Organizator nie zwraca kosztów przejazdu

Pomiędzy poszczególnymi kategoriami Jury udaje się na krótką naradę

Ogłoszenie wyników kategorii 1 nastąpi po przesłuchaniu kategorii 2, wyniki pozostałych kategorii zostaną ogłoszone po zakończeniu wszystkich przesłuchań konkursowych i ustaleniu werdyktu przez Jury.

ZAPRASZAMY!

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

Festiwal „Piosenki z Serduszkiem”

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tułowicki Ośrodek Kultury, z siedzibą w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice,
tel.: 774600672,, e-mail: tokdyrekcja@tulowice.pl

Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Żuchaj, tel. 509027990, e-mail:biuro@kancelaria-odo.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w zakresie organizacji festiwalu.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie.

Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny informowany poprzez publikacje administratora oraz środki masowego przekazu, w tym media społecznościowe oraz jury przedmiotowego festiwalu.

 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, tj. do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu oraz dodatkowo, w odniesieniu do imion, nazwisk i wizerunków uczestników konkursu, przez okres publikacji tych danych.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych:

nie jest wymogiem ustawowym,

jest wymogiem umownym i nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, uniemożliwia udział w przedmiotowym konkursie.

Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane osobowe nie są profilowane.